Laman Web Rasmi PERBADANAN KEMAJUAN PERTANIAN NEGERI PAHANG

Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

Bahagian Perancangan & Hal-Ehwal Korporat

 • Menyediakan laporan prestasi bulanan kewangan anak syarikat dan syarikat bersekutu tidak lewat daripada 15hb bulan berikutnya serta laporan akaun beraudit tahunan dalam tempoh yang ditetapkan
 • Menyelia, mengurus dan mengeluarkan laporan prestasi bulanan saham-saham portfolio milik PKPP di Bursa Saham Malaysia dan yang diuruskan oleh pengurus dana tidak lewat daripada 15hb bulan berikutnya
 • Memastikan anak syarikat mematuhi seratus peratus (100%) Akta Syarikat 2016 dan Perlembagaan Syarikat
 • Melaksanakan arahan yang dikeluarkan oleh Pengurusan PKPP, Lembaga Pengarah PKPP, Lembaga Pengarah Syarikat dan badan-badan penguatkuasa yang relevan dalam tempoh tidak lebih dari empat belas (14) hari
 • Memastikan borang-borang berkanun, akaun beraudit syarikat dan dokumen-dokumen yang perlu didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia diserah dalam tempoh masa yang ditetapkan dalam Akta Syarikat
 • Menyedia draf perjanjian yang akan ditandatangani oleh PKPP dengan pihak berkaitan dalam tempoh satu bulan
 • Menyemak draf perjanjian yang diterima dari pihak berkaitan dalam tempoh empat belas (14) hari sebelum dimuktamadkan untuk ditandatangan oleh kedua-dua belah pihak
 • Memberikan pandangan perundangan mengenai isu-isu yang berkaitan serta menyelaras tindakan perundangan dalam tempoh empat belas (14) hari
 • Membuat kajian dan analisa sebarang cadangan pelaburan baru yang diterima oleh PKPP dalam tempoh masa tiga (3) bulan sebelum keputusan dimaklumkan kepada pihak berkenaan
 • Menyediakan kertas cadangan pelaburan baru dalam tempoh satu (1) bulan sebelum di bentang di Mesyuarat Lembaga Pengarah

Bahagian Pentadbiran dan Sumber Manusia

 • Melaksanakan urusan Pentadbiran harian Lembaga dengan baik dan memuaskan pelanggan
 • Menyediakan ruang bekerja yang selesa dan memuaskan untuk semua kakitangan
 • Memastikan keadaan kebersihan perabot dan sekitarnya berada di dalam keadaan yang baik pada setiap masa
 • Memastikan perkhidmatan sokongan tersedia pada bila-bila masa yang diperlukan
 • Memastikan sebarang pertanyaan dan aduan diambil tindakan dalam masa 24 jam
 • Menyimpan rekod-rekod maklumat kakitangan yang kemaskini dari masa ke semasa dan dapat memaklumkan maklumat yang dikehendaki dalam masa 30 minit

Bahagian Pembangunan dan Penilaian Projek

 • Laporan kemajuan maklumat ladang-ladang LKPP yang diuruskan oleh syarikat-syarikat anak dikeluarkan 3 bulan sekali pada akhir bulan berikutnya
 • Lawatan pengesanan akan dibuat ke atas ladang-ladang LKPP setahun sekali
 • Memberi perkhidmatan terbaik berhubung sistem sistem maklumat berkomputer yang terkini selaras dengan keperluan dan polisi dasar PKPP
 • Menyerahkan hakmilik kepada pembeli-pembeli lot jualan dalam masa sebulan selepas keseluruhan pembayaran selesai
 • Menyediakan maklumat terkini mengenai tanah PKPP dari semasa ke semasa
 • Menguruskan cukai tanah tahunan PKPP sebelum 31 Mei, setiap tahun

Bahagian Pembangunan Projek Sosial

 • Menjalankan kerja-kerja berkaitan dengan pentadbiran bahagian termasuk urusan disiplin kakitangan, kebajikan kakitangan, permohonan peralatan, cuti, kursus kelulusan kewangan/belanjawan dan perhubungan awam dengan amanah, cekap, cepat, cermat dan mesra
 • Menjalankan kerja-kerja memproses, menyemak dan mengesahkan semua tuntutan bayaran dalam masa satu minggu sebelum dihantar untuk menjelaskan bayaran
 • Memproses borang permohonan bagi urusan pindahmilik dalam masa tujuh hari
 • Menyelesaikan pindahmilik tanah/saham daripada peserta asal kepada pewaris dalam masa satu bulan
 • Menyerahkan geran kepada peserta yang jelas hutangnya dalam tempoh satu bulan

Unit Audit Dalam

 • MEMBANTU PIHAK PENGURUSAN DAN LEMBAGA PENGARAH DI DALAM MEMASTIKAN SETIAP PROSES KAWALAN DAN TADBIR URUS DILAKSANAKAN MENGIKUT PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN MELALUI PENDEKATAN YANG SISTEMATIK DAN BERDISIPLIN BAGI MENCAPAI MATLAMAT DENGAN BERKESAN
 • MELAKSANAKAN PENGAUDITAN SEPERTIMANA YANG TELAH DILULUSKAN DI DALAM RANCANGAN KERJA AUDIT TAHUNAN (MASTER AUDIT BUDGET) SERTA AUDITAN KHAS YANG DIPILIH / DIARAHKAN
 • MENGEMUKAKAN LAPORAN KEMAJUAN UNIT AUDIT DALAM SETIAP ENAM (6) BULAN
 • MENGEMUKAKAN LAPORAN PRESTASI LADANG-LADANG SETIAP 3 BULAN
 • MENGEMUKAKAN LAPORAN-LAPORAN AUDIT YANG MERANGKUMI PENEMUAN-PENEMUAN, SYOR-SYOR DAN NASIHAT / PANDANGAN MENGENAI KAWALAN DALAMAN BAGI MENINGKATKAN PRESTASI SISTEM YANG DILAKSANAKAN / DILULUSKAN
 • MEMASTIKAN ASET-ASET DIKAWAL / DILINDUNGI DARIPADA SEBARANG AMALAN YANG LUARBIASA